Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 171–178

Завантажити PDF

УДК 504.3.054:004.9

Аналіз підходів щодо прогнозування зсувних процесів

Зацерковний В.І., Богославський М.Д.

Реферат

В статті розглянуто основні проблеми, пов'язані із зсувними процесами. Особливістю прогнозування зсувних процесів є формалізований підхід з урахуванням геологічних, тектонічних, геоморфологічних, геофізичних, метеорологічних, гідрогеологічних факторів. Прогнозування екзогенних геологічних процесів (ЕГП) здебільшого здійснюється на основі регресійної моделі. Відновлення регресійних (поліноміальних) моделей засновано на певному класі алгоритмів, тому доводиться відповідати на питання, а який саме чисельний метод взяти за основу створення регресійної моделі.

Ключові слова: экзогенные геологические процессы; нарушенное состояние; техногенная нагрузка; оползни; прогнозирование оползней

Перелік посилань

 1. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. УНДІ ЦЗ ДСНС України. – Київ, 2013. – 384 с. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/nasdopovid2012.html
 2. Алабин М.А., Ротман А.И. Кореляционно-регрессионный анализ статистических данных в двигателестроении. – М.: Машиностроение, 1975. – 124 с.
 3. Загоруйко Н.Г., Елкина В.Н., Лбов Г.С. Алгоритмы обнаружения эмпирических закономерностей. – Новосибирск: Наука, 1985. – 160 с.
 4. Справочник по типовым программам моделирования / под ред. Ивахненко А.Г.. – Киев: Техника, 1980. – 184 с.
 5. Загоруйко Н.Г., Елкина В.Н., Емельянов С.В., Лбов Г.С. Пакет прикладных программ ОТЭКС. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 160 с.
 6. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 304 с.
 7. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. – М.: Мир, 1980. – 456 с.
 8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука, 1973. – 830 с.
 9. Зацерковный В.И. Никитин В.И. Математическая модель бортовой системы диагностирования ГТД по газодинамическим параметрам // Материалы научно-технической конференции училища. Ч.1. – Иркутск: ИВВАИУ, 1990. – С.34–36.
 10. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач: Уч. пособие для вузов. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
 11. Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06. – К., 2013. – 40 с.

Завантажити PDF