Інструкція для авторів

Стаття подається в двох примірниках англійською, українською або російською мовою. До рукопису варто додати направлення наукової установи, у якій виконана робота, підписане керівником. Перший примірник рукопису повинен бути підписаний всіма авторами. Варто зазначити повні імена всіх авторів, телефон, e-mail, адресу, за якою редакція може вести листування.

Максимальний обсяг статті для запрошених лекторів – 16 стор., для інших авторів – 8 стор. (формат А4, ≈30 рядків на сторінці, ≈65 знаків у рядку), включаючи резюме, список літератури, таблиці і рисунки.

Послідовність розташування матеріалу в статті повинна бути такою:

Таблиці і рисунки повинні мати порядкові номери.

Резюме (abstract) повинно мати обсяг 15-20 рядків та коротко повторювати структуру статті (наприклад: Вступ, Дані та методи, Результати та обговорення, Висновки).

Формули і літерні позначення набираються в звичайному стилі: змінні – курсивом; вектори і матриці – напівжирним прямим шрифтом; основні функції – прямим шрифтом. При виборі одиниць фізичних величин бажано дотримуватися СІ.

Список літератури нумерується в алфавітно-хронологічному порядку по прізвищах авторів (спочатку кириличний алфавіт, потім – латинський). Прізвище редактора книги (при відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці) розміщуються після заголовка; у списку літератури такі видання розташовуються за алфавітом заголовка. Якщо стаття написана п'ятьма і більше авторами, вказуються тільки перші три, після чого ставиться «та ін.» (“et al.”). Бібліографічний опис повинен відповідати титульній сторінці видання і робиться мовою оригіналу (для основного списку літератури) та англійською мовою (для англомовного списку літератури). Для статей обов'язково вказуються назва видання, рік, том, номер, початкова і кінцева сторінки; для монографій – повна назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. Для оформлення англомовного списку літератури рекомендується використовувати APA-стиль. У тексті посилання дається порядковим номером у квадратних дужках (наприклад, [2]). Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Паралельно необхідно надіслати електронною поштою статтю в форматі LaTeX або Microsoft Word. При оформленні статті в LaTeX слід використовувати стандартний клас article та уникати використання нестандартних пакетів. Рисунки подаються у вигляді окремих файлів у форматі .eps або в одному з популярних растрових форматів. Рисунки повинні бути якісними чорно-білими або в градаціях сірого зображеннями; розмір рисунків 80–160 мм; по можливості слід якнайменше використовувати відскановані зображення.

Рукописи, оформлені без врахування перерахованих правил, не розглядаються. Статті, прорецензовані докторами наук, повернуті автору для виправлення і не отримані редакцією протягом трьох місяців, вважаються відхиленими.

Автори можуть придбати в редколегії журналу необхідну кількість примірників відповідно до своєї заявки.

Стаття може бути надіслана за адресою: astro@nau.edu.ua