Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 137–141

Завантажити PDF

УДК 550.813:553.98(477.6)

Методика прогнозування структурно-тектонічних піднять за матеріалами дистанційного зондування Землі

Тішаєв І.В., Зацерковний В.І., Ягорлицька К.П.

Реферат

В статті розглянуто підхід щодо застосування методів класифікації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для розв'язку задач пошукової геології і геофізики. Інформація, яка отримується за допомогою матеріалів дистанційного зондування (МДЗ), дозволяє уточнювати структурну будову досліджуваних площ та виявляти неотектонічні підняття, які є певними індикаторами перспективних на вуглеводні (ВВ) ділянки. Доцільність залучення методів класифікації даних ДЗЗ ґрунтується на зв'язку глибинної будови надр (структурно-тектонічної ситуації) з сучасним рельєфом, характером гідромережі, геоморфологічних, геоботанічних та іншими ознаками. Перевага класифікатора Байєса полягає не тільки у визначенні належності об'єкту до певного класу, але і в обчисленні ймовірності такої приналежності. Це дає можливість для поставленої задачі на основі формалізованого кількісного критерію спрогнозувати наявність структурно-тектонічних піднять, потенційно перспективних на вміст вуглеводнів.

Ключові слова: материалы дистанционного зондирования (МДЗ); геоинформационные системы (ГИС); неотектонические поднятия, углеводороды; методы классификации

Перелік посилань

  1. Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Віршило І.В., Демидов В.К. Геоінформаційні системи в науках про Землю. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.
  2. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування: монографія / за ред. В.І.Лялька, М.О.Попова. – К.: Наукова думка, 2006. – 360 с.
  3. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В. та ін. Основи геофізики. – К.: Обрії, 2007. – 446 c.
  4. Жиленев М.Ю. Обзор применения мультиспектральных данных ДЗЗ и их комбинаций при цифровой обработке // Геоматика. – 2009. – № 3. – C.59–64.
  5. Світлицький В.М., Стельмах O.P., Світлицька І.В. Геологічні основи та теорія пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2010. – C.240–250.
  6. Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геологічних даних: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 518 с.
  7. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с.

Завантажити PDF