Astronomical School’s Report, 2016, Volume 12, Issue 2, Pages 185–189

Download PDF

UDC 528.48

Models of determining deformations

Gladilin V.N.

Abstract

In recent years, a lot of functions designed to determine deformation values that occur mostly as a result of settlement of structures and industrial equipment. Some authors suggest such advanced mathematical functions approximating deformations as general methods for the determination of deformations. The article describes models of deformations as physical processes. When comparing static, cinematic and dynamic models, it was found that the dynamic model reflects the deformation of structures and industrial equipment most reliably.

Keywords: deformations; static; cinematic and dynamic models

References

  1. Hladilin V.M. (1999). Deformatsiyi tekhnolohichnoho obladnannia. Inzhenerna heodeziya, 31–38.
  2. Hladilin V.M. (2000). Vymiriuvannia deformatsiy radiokhvyl’ovymy metodamy. Inzhenerna heodeziya, 72–75.
  3. Hladilin V.M., Remishevs’kyy O.L. (2001). Shvydkist’ ta pryskorennia deformatsiynoho protsesu. Inzhenerna heodeziya, 56–59.
  4. Hladilin V.M., Biliaha O.V. (2002). Vyznachennia deformatsiy tekhnolohichnoho obladnannia pry periodychnomu navantazhenni u chasi. Inzhenerna heodeziya, 68–74.
  5. Hladilin V.M., Chulanov P.O. (2002). Doslidzhennia modeli deformatsiynoho protsesu tekhnolohichnoho obladnannia. Inzhenerna heodeziya, 70–77.
  6. Hladilin V.M. (2004). Pobudova systemy avtomatyzovanoho vyznachennia deformatsiy tekhnolohichnoho obladnannia. Inzhenerna heodeziya, 34–37.
  7. Hladilin V.M., Chulanov P.O. (2005). Zastosuvannia teoriyi hrafiv dlia doslidzhennia deformatsiy promyslovoho obladnannia. Inzhenerna heodeziya, 77–82.
  8. Hladilin V.M., Chulanov P.O., Shudra N.S. (2015). Vyznachennia modeli zmishchennia tochok tekhnolohichnoho obladnannia pry deformatsiynykh protsesakh. Inzhenerna heodeziya, 44–55.
  9. Landau L.D., Lifshits E.M. (2004). Teoreticheskaya fizika: uchebn. posob. Dlya vuzov. V 10 t. T.1. Mekhanika. 5-e izd., stereot. M.: FIZMATLIT. 224 p.
  10. Skurykhyn V.Y., Shyfryn V.B., Dubrovskyy V.V. (1983). Matematycheskoe modelyrovany’e. K.: Tekhnika. 270 p.

Download PDF