Astronomical School’s Report, 2019, Volume 15, Issue 2, Pages 33–37

https://doi.org/10.18372/2411-6602.15.06
Download PDF
UDC 528.94:004

Peculiarities of using satellite data for determining the humidity of soil cover

Hebryn-Baidy L.V., Zheleznyak O.A.

National Aviation University, Kosmonavta Komarova Avenue 1, 03058 Kyiv, Ukraine

Abstract

The process of identifying and evaluating of the soil moisture indicator was improved by way of applying processing of multi-spectral aerospace images and conducting mathematical calculations on the data of spectral brightness of channels. Usage of the normalized index of NWI which is calculated on data from multi-spectral aerospace imaging on the basis of normalized difference of the spectral reflection in short-wave infrared spectral band is justified. Efficiency of this index in application to soil moisture evaluation for solving agrotechnical problems is proved.

Keywords: remote sensing; humidity; satellite image; vegetation index; mathematical model

References

  1. Hebryn-Baydy L.V. (2017). Zastosuvannia riznytsevykh vodnykh indeksiv dlia otsiniuvannia volohosti gruntiv na zemliakh sil’s’kohospodars’koho pryznachennia. Materi’aly XVII mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Polit. Suchasni problemy nauky”, 6–8 kvitnia 2017. – K., 2017. –S.6–7. .
  2. Halian V.H. (1969). Hrunty Zakarpaths’koyi oblasti. Uzhhorod: Vyd-vo “Karpaty”. 72 p.
  3. Muratova N.R., Terekhova A.G. (2004). Opyt otsenki vesennikh zapasov pochvennoy vlagi na osnove sputnikovoy informatsii i nazemnykh obsledovany. Sb. nauch. stat. Vserossyskoy konf. “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa”; pod red. O.Yu. Lavrovoy, E.A. Lupyana. – M.: Poligraf servis, 2004. –S.191–196. .
  4. Sakhats’kyy O.I. (2008). Dosvid vykorystannia suputnykovykh danykh dlia otsinky stanu gruntiv z metoyu rozvyazannia pryrodoresursnykh zadach. Dopovidi Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny, 2008(3), 109–115.
  5. Sakhats’kyy O.I. (2009). Metodolohiya vykorystannia materi’aliv bahatospektral’noyi kosmichnoyi zyomky dlia vyrishennia hidroheolohichnykh zadach: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. heol. nauk: spets. 05.07.12 “Dystantsiyni aerokosmichni doslidzhennia”. K.. 40 p.
  6. Statystychna informatsiya shchodo pokaznykiv pryrodnoyi volohosti hruntiv Laboratoriya monitorynhu vod ta gruntiv Zakarpaths’koyi hidroheoloho-melioratyvnoyi partiyi Vynohradivs’koho MUVH (2014). Vynohradiv: Vyd-vo “Karpaty”. 91 p.
  7. Gao B.C. (1996). NDWI – A normalized difference vegetation index for remote sensing of vegetation liquid water from space. Remote Sensing of Environment, 58, 257–266. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(96)00067-3
  8. Griffin M.K., Hsu S.M., Burke H.K., Orloff S.M., Upham C.A. (2005). Examples of EO-1 Hyperion Date Analysis. Lincoln Laboratory journal, 15(2), 271–298.
  9. Schmugge T. (1980). Soil moisture sensing with micro ware technigues. Proc. 14th Int. Symp “Remote Sensing Environ” (San Jose, 1980). – Vol. 1., 487–505.
  10. South S., Qi J. , Lusch D.P. (2004). Optimal classification methods for mapping agricultural tillage practices. Remote Sensing of Environment, 2004(91), 90–97. https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.03.001

Download PDF