Astronomical School’s Report, 2012, Volume 8, Issue 2, Pages 182–194

https://doi.org/10.18372/2411-6602.08.2182
Download PDF
UDC 681.518.3

The conception of construction of regional geoinformation system for Chernihiv region

Zatserkovniy V.I.

Chernihiv State Institute of Economics and Manadgement, Ukraine

Abstract

The article deals with the conceptual approaches to a regional GIS. On the basis of analysis the main problems facing in implementing GIS technology in the modern management areas are identified.

Keywords: geoinformation systems; geoinformation technologies; geofond; natural environment

References

  1. Burachek V.H. (2011). Osnovy heoinformatsiynykh system: monohrafiya / V.H.Burachek, O.O.Zhelezniak, V.I.Zatserkovnyy. Nizhyn: Aspekt-Polihraf. 512 p.
  2. Vizikom 2009 – Elektronna karta Ukrayiny dlia PK 3.4.4.
  3. Uslovnye znaki, obraztsy shriftov i sokrascheniya dlya topograficheskikh kart masshtabov 1:25000, 1:50000, 1:100000, M.: VTUGSH, 1973.
  4. Uslovnye znaki dlya topograficheskoy karty masshtaba 1:10000 (1977). M.: Nedra. 143 p.
  5. Uslovnye znaki dlya topograficheskikh planov masshtabov 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (1989). M.: Nedra. 286 p.

Download PDF