Astronomical School’s Report, 2002, Volume 3, Issue 2

Aleksandrov Yu.V., Dudinov V.N., Zakhozhay V.A.5
Astronomy in Kharkov University (on the bicentenary of Kharkov University)
Zakhozhay V.A.26
Development of galactic and extragalactic astronomy in Kharkov University
Fedorov P.N.42
The history of astrometry in the Observatory of V.N.Karazin Kharkov National University
Aleksandrov Yu.V., Kuznetsov A.Yu., Kuznetsov Yu.A.55
Celestial mechanics aspect of preventing the asteroid hazard
Denischik Yu.S., Dryuchenko A.M., Nagay I.V.58
Laser location of satellites
Pugach V.V., Kornienko Yu.V.70
Interferometric method of the imaging as the basis of construction of multimirror telescopes
Zakhozhay V.A.81
Galaxy space bodies: classification and evolution
Bannikova E.Yu., Bliokh K.Yu., Kontorovich V.M.100
On evolution of self-gravitating toroidal vortex
Aleksandrov Yu.V.113
Two-component cosmological models in spaces of arbitrary dimension
Schekinov Yu.A.118
Explosions in galaxies