Astronomical School’s Report, 2016, Volume 12, Issue 2, Pages 195–197

Download PDF

UDC 332.12:658.7

Use of satellite navigation systems for transport monitoring

Nikolaenko А.Е., Shugaley E.P.

Abstract

Principles of operation and structure of a typical transport monitoring system with using satellite navigation systems were adduced. The main trends in the development satellite monitoring of transport systems were viewed.

Keywords: satellite navigation; transport monitoring

References

  1. Levkovets’ P.R., Tkachenko A.M., Ihnatenko O.S, Zayonchyk L.H., Statnyk I.M., Dmytrychenko M.F. (2007). Transportni tekhnolohiyi v systemakh lohistyky: Pidruchnyk. K: Informavtodor. 676 p.
  2. Vlasov V.M. (2006). Informatsionnye tekhnologii na avtomobil’nom transporte. M.: Nauka. 283 p.
  3. Nikolayenko O.Ye., Shuhaliy O.O. (2013). Vykorystannia heoinformatsiynykh tekhnolohiy v zadachakh transportnoyi lohistyky. Astronomical School’s Report, 9(1), 48–50.
  4. Solov’ev Yu.A. (2000). Sistemy sputnikovoy navigatsii. M.: Eko-Trendz. 270 p.
  5. Serapinas B.B. (2002). Global’nye sistemy pozitsionirovaniya. M.: IKF «Katalog». 106 p.
  6. Nikolayenko O.Ye., Shuhaliy O.O. (2014). Formuvannia optymal’nykh marshrutiv v zadachakh transportnoyi lohistyky z vykorystannia heoinformatsiynykh tekhnolohiy. Astronomical School’s Report, 10(2), 141–144.

Download PDF